BCVT

Декларация за защита на личните данни


Целта на настоящата Декларация е да информира потребителите на този уебсайт за естеството, обхвата и целта на събирането и обработката на лични данни от оператора на уебсайта Бизнес Център Велико Търново ЕООД.

Операторът на уебсайта защитава вашите данни изключително сериозно и ще третира вашата лична информация поверителна и в съответствие със законовите разпоредби. Тъй като новите технологии и постоянното по-нататъшно развитие на този уебсайт означават, че може да е необходимо да се направят изменения към настоящата Декларация, препоръчваме ви периодично да се информирате за новите ѝ версии.

Събиране на лични данни
Бизнес Център Велико Търново ЕООД (начичано за краткост по-нататък БЦВТ) извършва търговски операции изключително с бизнес клиенти и доставчици. При това събирането на лични данни на физически лица е сведено до минимум. Във формите на сайта ни никъде не е задължително въвеждането на имена, а когато въвеждате имейл или телефон, ние предпочитаме да посочите вашите бизнес-контактни данни.

Съхраняване на вашите данни
Вашите данни се съхраняват в надеждна ERP система, на сървъри разположени на територията на Европейският Съюз. Данните свързани с договорни отношения се съхраняват за времето до приключването им, както и след това, за изискуемото от закон време за пазене на архив на стопанските операции.

Споделяне на данните ви с трети лица
За да ви предоставим нашите услуги, понякога се налага да споделяме данните ви с трети лица, например:

 • Банки и системи за плащания, чрез които правим или получаваме плащания от физически лица
 • Куриерски, транспортни и спедиторски фирми, под-изпълнители на нашите логистични оперерации
 • Счетоводни и одиторски фирми, които изпълнявайки задълженията си, получават достъп до нашата документация
 • Дъщерни и свързани фирми, представляващи нашата бизнес-група, с които споделяме информация за клиенти и доставчици, когато те участват в нашите търговски операции.

   
Ние не споделяме вашите данни с фирми извън нашата бизнес-група за маркетингови цели. Ние изискваме от всички лица, на които предоставяме вашите лични данни, да спазват законодателството на ЕС и България, така, както и ние.

Бисквитки
Нашият уеб сайт използва така наречените "бисквитки". Те представляват малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на вашето крайно устройство.
Целта на тези "бисквитки" е да направим сайта ни по-удобен за употреба.

Ако не желаете бисквитките, може да спрете съхраняването им, като настроите браузъра си да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството ви "бисквитки". По този начин вие определяте, кои "бисквитки" да бъдат съхранени и кои - не.

Онлайн услуги на трети лица
Някои уеб-сайтове използват услуги, които могат да следят вашето поведение в Интернет. Такива например са инструментите за анализ на трафика, платформите за реклама или интеграциите със социални мрежи. Към момента ние не използваме подобни външни услуги в този сайт.
 
Нюзлетъри
Сайтът ни дава възможност да се абонирате за нашия нюзлетър. Във всеки наш нюзлетър най-отдолу има линк, с който може да премахнете имейла си от нашия списък. Ако по-късно желаете отново - може да добавите имейла си чрез бутоните на нашия сайт.


Лични данни на кандидати за работа в БЦВТ
Като част от процеса по подбор на служители, БЦВТ има легитимен интерес по член 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД да събира и обработва лични данни на кандидатстващите за работа в компанията.
Във връзка с Вашата кандидатура за работа при нас, ние събираме, съхраняваме и обработваме следните категории лични данни:
 • идентификационни данни, а именно имена, гражданство;
 • данни за контакт, включително имейл, пощенски адрес и телефонен номер;
 • информация за образование, умения и професионален опит (придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели, работни позиции и описание на заеманата длъжност);
 • информация, събирана по време на интервютата, като бележки, водени от интервюиращия и резултати от вътрешни технически тестове;
 • друга информация, която считате за релевантна към кандидатурата си за съответната позиция и доброволно сте предоставили в автобиографията, мотивационното си писмо и/или по време на интервютата.
Важно: По време на процеса на подбор БЦВТ не събира и не обработва лични данни, които попадат в категорията “чувствителни” данни, а именно лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения; членство в синдикална организация; генетични данни, биометрични данни, обработвани единствено с цел идентификацията ви като човешко същество; данни за здравословното състояние; данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
БЦВТ събира кандидатури, подадени единствено по някой от следните начини:
 • чрез платформи за подбор на персонал, включително уеб базирани такива.
 • чрез имейл - jobs [аt] bcvt.eu;
БЦВТ не приема и не обработва кандидатури, изпратени по начин различен от гореизброените.
БЦВТ не съхранява личните Ви данни по-дълго, отколкото е необходимо за целите на процедурата по подбор за позицията, за която сте кандидатствали.
В случай че кандидатурата Ви е неуспешна, личните Ви данни ще бъдат изтрити до 3 дни след изпращане на становището относно статуса ѝ от наша страна.

В случай, че кандидатурата Ви е успешна и бъдете нает, събраните релевантни лични данни ще бъдат прехвърлени към Вашето трудово досие в съответствие с политиките за защита на личните данни на БЦВТ.
Достъп до личните Ви данни по време на подбор при кандидатстване могат да имат само:
 • Специалист човешки ресурси, който отговаря за подбора на персонал;
 • Мениджър на отдела, за който кандидатствате, или служител в отдела, който е отговорен за предварителната селекция на кандидати (списък на всички мениджъри можете да намерите на сайта БЦВТ);
 • Длъжностното лице по защита на личните данни на БЦВТ;
 • Управителят на БЦВТ;
 • Системен администратор на БЦВТ;
 • Представители на регулаторни органи или други власти при наличие на законов интерес за това.

   
Права за вашите лични данни
Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Настоящата политика е актуална към 01.01.2021. БЦВТ си запазва правото да я актуализира периодично с цел отразяване на промени в нашите практики относно личните данни. За съществени промени ще Ви уведомяваме с открояваща се бележка в началото на Политиката, която указва датата на последната актуализация.

Ако смятате, че нашето обработване на вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, моля да се свържете с нас. Ако нашите действия не ви удовлетворят можете да се обърнете към компетентния административен орган - Комисията за защита на лични данни.

Администраторът по смисъла на закона за защита на данните и по-специално съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) е:

   Бизнес Център Велико Търново ЕООД
   ул. Козлуджа №1Б
   5000 В. Търново
   България
   Тeл: 062 611-505
   Електронна поща: gdpr [аt] bcvt.eu